Chính sách bảo mật thông tin

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc coi trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng. Xin vui lòng đọc Chính sách bảo mật thông tin này và hiểu các hành động liên quan về thông tin cá nhân của Bạn. Chính sách bảo mật thông tin này có thể thay đổi mà không thông báo trước, do đó Bạn vui lòng thường xuyên rà soát, cập nhật các điều khoản này để biết những thay đổi.

ĐIỀU 1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

1.1. Mục đích thu thập thông tin:

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website Trung tâm IVF Hồng Ngọc bao gồm:

– Đối với khách hàng đăng ký tư vấn: Họ tên, số điện thoại, email (nếu có), nội dung tư vấn và các yêu cầu khác (nếu có) …

– Đối với khách hàng đăng ký thành viên: họ tên, địa chỉ email, nơi công tác…

Đây là các thông tin mà Trung tâm IVF Hồng Ngọc yêu cầu Khách hàng và Thành viên cung cấp khi đăng ký tư vấn hoặc đăng ký trở thành thành viên của Trung tâm.

Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh nếu thông tin cá nhân của bạn bị đánh cắp, bị mất hoặc bị thiệt hại do sự cố hoặc bằng bất kỳ cách nào khác.

Chính sách bảo mật thông tin

1.2. Phạm vi thu thập thông tin cá nhân

– Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng.

– Gửi các thông báo về tin tức, ưu đãi tới Khách hàng

– Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

– Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến hoạt động tại website ivfhongngoc.com

ĐIỀU 2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

– Những thông tin liên hệ mà chúng tôi thu thập trên chỉ được dùng cho mục đích thông tin cá nhân, giúp chúng tôi liên lạc với bạn về những vấn đề cá nhân như đặt hẹn khám bệnh, cung cấp biểu giá, tư vấn dịch vụ hoặc gửi bản tin cập nhật về Trung tâm IVF Hồng Ngọc.

– Chúng tôi thu thập thông tin về truy cập website của bạn gồm những thông tin có thể nhận biết và không thể nhận biết để phân tích (ví dụ: dữ liệu phân tích việc truy cập website …).

– Thông tin của bạn được sử dụng để giúp cung cấp cho các dịch vụ của Chúng tôi và chúng tôi có thể cung cấp thông tin cho các công ty đại diện của Chúng tôi. Những công ty này chịu sự ràng buộc nghiêm ngặt bởi Chính sách Bảo mật của Chúng tôi.

ĐIỀU 3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Chúng tôi sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống quản lý, lưu trữ dữ liệu của chúng tôi hoặc chúng tôi thuê trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Bạn có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

ĐIỀU 4. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Công ty TNHH Bệnh viện Hồng Ngọc

Địa chỉ: Số 55, đường Yên Ninh, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: +(84-4) 39 275 568

Email: info@hongngochospital.vn

ĐIỀU 5. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Nếu Bạn không quan tâm hoặc không muốn nhận tin tức, thông tin, Bạn có thể thay đổi thông tin của Bạn vào bất kỳ lúc nào bằng cách gửi email về cho Chúng tôi qua địa chỉ email: info@hongngochospital.vn; hoặc với Trung tâm IVF Hồng Ngọc thì gửi email theo địa chỉ: ivf@hongngochospital.vn

ĐIỀU 6. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Ngoài việc sử dụng các thông tin của Bạn vào các mục đích nêu tại Khoản 1.1 Điều 1 của Chính sách bảo mật thông tin và phạm vi nêu tại Điều 2 của Chính sách bảo mật thông tin này, Chúng tôi sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của Bạn.

Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật thông tin và hiểu các hành động liên quan về thông tin cá nhân của Bạn. Chính sách bảo mật thông tin có thể thay đổi mà không thông báo trước, do đó Bạn vui lòng thường xuyên rà soát, cập nhật các điều khoản này để biết những thay đổi.